2012

Случај 27

Со колкава бројка на досиеја на соработници располага Агенцијата за разузнавање?

Одговор на барање | Жалба | Решение за одбивање | Поднесок за дополнение на жалба

Случај 26

Дали Агенцијата и Комисијата прават записник од постапувањето и увидот во документацијата од која се утврдува несоработка и соработка на лице со органите на државната безбедност, од формирањето на Комисијата за верификација на фактите до моментот на прием на ова барање?

Одговор на барање

Случај 25

Дали Агенцијата за разузнавање има определено лице/а за соработка со Комисијата за верификација на факти?

Одговор на барање

Случај 24

Доколку Комисијата упатила покана на стручни лица од Агенцијата за разузнавање за учество на седниците на Комисијата, дали Агенцијата позитивно одговорила на поканата?

Одговор на барање

Случај 23

Дали во досегашната соработка со Комисијата за верификација на факти, Комисијата упатила покана на стручни лица од Агенцијата за разузнавање за учество на седниците на Комисијата, од формирањето на Комисијата за верификација на фактите до моментот на прием на ова барање?

Одговор на барање