2012

Случај 01

Снимка од преносот на Собранискиот канал од Јавната расправа на тема: „Третманот на маргинализираните заедници во јавната комуникација“ на Комисија за еднакви мжности на жените и мажите на Собранието на Република Македонија во соработка со Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“

Барање | Одговор