2012

Случај 03

Колку лица и со кои звања се вработени за реализација на пилто проектот на Рана социјализација, обврска согласно „Патоказот“ за реализација на приоритетните цели за 2012 усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво (со рок на реализација до 24.04.2012)

Решение | Жалба | Одговор

Случај 02

Фотокопија од програмата за воспитно-образовната работа во подготвителната година за јавните детски градинки, обврска согласно „Патоказот“ за реализација на приоритетните цели за 2012 усвоени за Пристапниот дијалог на високо ниво (со рок на реализација до 24.04.2012)

Жалба

Случај 01

Фотокопија од Анализата за позитивните влијанија на пилот проектот за Рана социјализација во 7 општини, обврска согласно „Патоказот“ за реализација на приоритетните цели за 2012 усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво (со рок на реализација до 24.04.2012)

БарањеЖалба