2012

Случај 02

Фотокопија од Предлог-законот за администрација во кој се инкорпорирани коментарите на Европската комисија, обврска согласно „Патоказот“ за реализација на приоритетните цели за 2012 усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво (со рок на реализација до 15.05.2012)

Одговор

Случај 01

Фотокопија од анализата на спроведувањето на постојните закони за јавни и државни службеници и коментарите на Европската комисија, обврска согласно „Патоказот“ за реализација на приоритетните цели за 2012 своени на Пристапниот дијалог на високо ниво (со рок на реализација до 15.02.2012)

БарањеОдговор