Breadcrumbs

2007

Случај 12

Кои програми се донесени за обука на вработените во Генералниот секретаријат и колку средства се потрошени за истите во текот на 2007 година.

Барање | Жалба | Полномошно | Решение на Комисијата | Одговор

Случај 11

Акционен план за подготвување на проекти од Рамковниот договор.

Случај 10

Правилник за систематизација на работните места во Генералниот секретаријат и одделно во кабинетот на претседателот на владата.

Барање | Одговор | Жалба | Одговор

Случај 09

Одлука на владата за формирање на Комисиај која врши оцена на историската, научната и културната вреднос на досиеја (член 16 и 17 од Законот за постапување со досиеја за лица водени од службата за државна безбедност, службен весник на РМ бр. 52/2000)

Барање | Жалба | Одговор на барање

 

Случај 08

Одлука на владата за поделба на ЕСМ на ЕЛЕМ, МЕПСО и ЕВН.

Жалба | Одговор на барање