2012

Случај 03

Копија од сите дописи на општината кои се доставени до Собранието на РМ и одговорите на доставените дописи, од моментот на изборот на актуелниот состав на Советот на општината и на градоначалникот до моментот на добивањето на ова барање

Жалба | Решение на Комисијата

Случај 02

Кои пратеници од сегашниот состав на Собранието на РМ и колку средби одржале со граѓаните на вашата општина?

Жалба | Решение на Комисијата | Одговор

Случај 01

На кои пратеници од сегашниот состав на Собранието на РМ од изборната единица на вашата општина им е обезбедена просторија за контакт со граѓаните и каде се наоѓа определената просторија?

Барање | Жалба | Решение на Комисијата | Одговор