2012

Случај 02

Кои пратеници од сегашниот состав на Собранието на РМ и колку средби одрале со граѓаните на вашата општина?

Жалба | Одговор (1) | Одговор (2)Одговор (3)Одговор (4)Одговор (5)Одговор (6)Одговор (7)Одговор (8) Одговор (9)Одговор (10) Одговор (11) | Заклучок

Случај 01

На кои пратеници од сегашниот состав на Собранието на РМ од изборната единица на вашата општина им е обезбедена просторија за контакт со граѓаните и каде се наоѓа определената просторија?

Барање | Жалба | Одговор | Заклучок