Breadcrumbs

2009

Случај 18

Колку тематски седници има одржано Владата на РМ во периодот 1 септември 2008 – 27 март 2009 година, на кои теми и копии од записниците од овие седници.

Барање | Одговор

Случај 17

Колку лица се вработени на определено време во Владата на РМ, во периодот 1 јануари – 10 март 2009 година?

Барање | Одговор

Случај 16

Колку лица се вработени на неопределено време во Владата на РМ, во периодот 1 јануари – 10 март 2009 година?

Барање | Одговор

Случај 15

Колку вкупно решенија за денационализација беа укинати во 2008 година?

Барање | Жалба | Одговор на барање

Случај 14

Колку вкупно решенија за денационализација беа преиначени во 2008 година?

Барање | Жалба | Одговор на барање