2012

Случај 03

Копија од сите дописи на општината кои се доставени до Собранието на РМ и одговорите на доставените дописи, од моментот на изборот на актуелниот состав на Советот на општината и на градоначалникот до моментот на добивањето на ова барање

Жалба | Одговор | Извештај | Иницијатива | Одговор на иницијатива | Одговор на иницијатива (2) | Заклучок

Случај 02

Кои пратеници од досегашниот состав на Собранието на РМ и колку средби одрале со граѓаните на вашата општина?

Жалба | Одговор |Извештај | Иницијатива | Одговор на иницијатива | Одговор на иницијатива (2) | Решение на Комисијата

Случај 01

На кои пратеници од досегашниот состав на Собранието на РМ од изборната единица на вашата општина им е обезбедена просторија за контакт со граѓаните и каде се наоѓа определената просторија?

Барање | Жалба | Одговор | Иницијатива | Одговор на иницијатива | Одговор на иницијатива (2) | Заклучок