2012

Случај 03

Копија од сите дописи на општината кои се доставени до Собранието на РМ и одговорите на доставените дописи, од моментот на изборот на актуелниот состав на Советот на општината и на градоначалникот до моментот на добивањето на ова барање?

Жалба | Одговор | Заклучок

Случај 02

Кои пратеници од досегашниот состав на Собранието на РМ и колку средби одрале со граѓаните на вашата општина?

Жалба | Решeние на Комисијата | Одговор | Одговор

Случај 01

На кои пратеници од досегашниот состав на Собранието на РМ од изборната единица на вашата општина им е обезбедена просторија за контакт со граѓаните и каде се наоѓа определената просторија?

Барање | Одговор на ЖалбаЖалба | Одговор | Одговор 2 | Заклучок