2010

Случај 07

Дали во министерството и органите при министерството е формирана Комисија за одлучување по прекршоци, врз основа на кој закон/и и доколку е формирана, на кој датум е донесена одлуката за формирање на истата?

Барање | Одговор на барање

Случај 06

Список на закони кои министерството ќе ги донесе односно измени и дополни во текот на 2010 година согласно програмата за работ а на министерството за 2010 година.

Барање | Жалба | Решение на Комисијата | Ургенција | Одговор | Дополнување на жалба | Одговор

Случај 05

Колку лица се вработени во Дипломатско-конзуларните претставништва на РМ во земјите од ЕУ вкупно и поединечно по секоја држава, и со какво звање се тие?

Барање | Дополнување на барање | Одговор

Случај 04

Колкав е бројот на трансферирани привремени вработувања во редовно вработување со статус на државен службеник во МНР, во периодот 01.01.2010 до 20.05.2010 година.

Барање | Одговор

Случај 03

Колку привремени вработувања преку агенциите за привремени вработувања се реализирани во Министерството, во периодот јануари 2009 – јануари 2010 година?

Барање | Одговор