2012

Случај 10

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација донесен во 2011 година

Одговор на барање

Случај 09

Мислење од Секретаријатот за законодавство и РИА (проценка на влијанието во регулативата) за измените и дополнувањата на Законот за заштита на потрошувачите донесени во 2011 година

Одговор на барање

 

Случај 08

Правилник за форма и содржина на барањето за донесување на решение за издавање на дозвола, односно за одбивање на барањето за издавање на дозвола за одобрување на потрошувачки кредит донесен во 2011 година

Одговор на барање

Случај 07

Предлог – Програма за изменување и дополнувањее на Програмата за заштита на потрошувачите за 2011 – 2012 година.

Одговор на барање

Случај 06

Програма за заштита на потрошувачите за периодот 2011 – 2012 година

Одговор на барање