2012

Случај 03

Методологија за мониторинг на имплементацијата на стратешките документи на Дирекцијата

Барање | Одговор на барање

Случај 02

Стратегија за заштита на личните податоци во Република Македонија за периодот 2012-2016 година

Барање | Одговор на барање

Случај 01

Доставете ни ја Стратегијата за заштита на личните податоци за периодот од 2012 до 2016 година.

Барање | Одговор на барање