2012

Случај 04

Годишна програма за 2012 година

Одговор на барање

Случај 03

Стратешки план за 2012-2014 година

Барање | Одговор на барање

Случај 02

Дали е донесен Правилник за мониторинг и евалуација на програмите и проектите на невладиниот сектор финансирани од фондот на Агенцијата. Ако е донесен доставете ни копија. Ако не е донесен дали е планиран и за кога?

Барање | Одговор на барање

Случај 01

Дали е изработена Анализа за состојбата со соодветната и правичната застапеност на припадниците на заедниците во органите на државната управа и јавните установи за 2012 год. и анализа на вработени раководни службеници на централно и локално ниво. Ако е изработена доставете ни фотокопија. Ако не е изработена дали е планирана и за кога?

Барање | Одговор на барање