2012

Случај 05

Вкупен број на решени претставки во 2011 година и поединечно по области

Жалба | Одговор на барање | Заклучок

Случај 04

Вкупен број на претставки пристигнати во комисијата во текот на 2011 година по области

Барање | Жалба | Одговор на барање | Заклучок

Случај 03

Дали еизработена база на податоци за примените претставки за дискриминација и дали се ангажирани надворешни соработници во областа на борбата против дискриминацијата.

Барање | Одговор на барање

Случај 02

Дали е изработен Водич за дискриминација и дали се донесени стандардни процедури за меѓуинституционална соработка.

Барање | Одговор на барање

Случај 01

Доставете ни ја националната стратегија за еднаквост и недискриминација по основ на пол, етничка припадност, лица со различна возраст и лица со посебни потреби за периодот од 2012 до 2015 година.

Барање | Одговор на барање