2012

Случај 04

Стратегија за утврдување на бројот на судии и јавни обвинители (2011 – 2013)

Барање | Одговор на барање

 

Случај 03

Дали е изработена Студија за потребите од воведување на софтвер за управување со предмети во јавните обвинителства, воведување на интернет, изработка на веб страни и мрежно поврзување на сите јавни обвинителства. Ако е изработена ве молие доставете ни фотокопија. Ако не е изработена дали е планирана нејзина изработка и кога?

Барање | Одговор на барање

Случај 02

Доставете ни фотокопија од Стратегијата за утврдување на бројот на јавни обвинители за периодот 2011 и 2013 год. Дали се подготвени Програми за примена на критериумите за определување на бројот на јавните обвинители за 2014 – 2019 год. Доставете ни фотокопија од програмите.

Барање | Одговор на барање

Случај 01

Дали се реализирани Плановите за избор на јавни обвинители од II и III генерација на АСЈО во 2012 год.? Колку вкупно јавни обвинители ќе бидат избрани во 2012 година. Колку од нив ќе бидат од редот на кандидати од АСЈО?

Барање | Одговор на барање