2012

Случај 03

Копија од кварталните извештаи за случаите на корупција – број на покренати истраги, обвиненија и пресуди, обврска согласно „Патоказот“ за реализација на приоритетните цели за 2012 усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво (со рок на реализадија до 30.04.2012)

ЖалбаОдговор на жалбаУргенцијаЗаклучок на комисијата

Случај 02

Копија од Договорите за набавка на канцелариски мебел за зградата на Јавното обвинителство на РМ, согласно „Патоказот“  за реализација на приоритетните цели за 2012 усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво (со рок на реализација до 30.06.2012)

Барање | Одговор

Случај 01

Дали ЈОР има донесено Одлука за формирање на истражен центар согласно ЗКП? Ако има, ве молиме доставете ни копија од одлуката. Кои други активности се превземени за зајакнување на кадровските капацитети на јавните обвинителства во пресрет на започнување со примена на новиот Закон за кривичната постапка?

Барање | Одговор на барање