2012

Случај 46

Листа на членови на работната група за ажурирање на Избраничкиот список, обврска согласно „Патоказот“ за реализација на приоритетните цели за 2012 усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво (со рок на реализација до 09.03.2012)

Одговор

Случај 45

Копија од кварталните извештаи за случаите на корупција – број на покренати истраги, обвиненија и пресуди, обврска согласно „Патоказот“ за реализација на приоритетните цели за 2012 усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво (со рок на реализација до 30.04.2012)

Жалба | Заклучок | Заклучок на комисијата

Случај 43

Листа на членови на работната група за подготовка на измени и дополнување на Законот за судови, согласно „Патоказот“ за реализација на приоритетните цели за 2012 усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво (со рок на реализација до 25.04.2012)

Известување 

Случај 42

Копија од Договорите за набавка на канцелариски мебел за зградаа на Јавното обвинителство на РМ, согласно „Патоказот“ за реализација на приоритетните цели за 2012 усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво (со рок на реализација до 30.06.2012)

ИзвестувањеОдговор

Случај 41

Копија од месечниот извештај за мај 2012 год за заостатокот на предмети во секој суд во РМ, согласно „Патоказот“ за реализација на приоритетните цели за 2012 усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво

ЖалбаЗаклучокЗаклучок на комисијата 

Заклучок

Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер од Фондацијата отворено општество Македонија СЕ ЗАПИРА

Заклучок на комисијата

Се запира постапката по Жалбата изјавена од Фондација Отворено општество-Македонија, поради тоа што на барателот не му е доставен одговор по Барањето.