2008

Случај 17

Колку Роми се корисници на Националната програма за превентивна и куративна здравствена заштита?

Барање | Одговор на барање

Случај 16

Каква здравствена заштита и осигурување предвидува законот за лицата од 62 до 65 години кои немаат работен стаж и не се корисници на пензија?

Барање | Одговор на барање

Случај 15

Дали постои соодветна политика за обезбедување на здравствена заштита на лицата од 62 до 65 години?

Барање | Одговор на барање

Случај 14

Дали во Министерството постои посебна програма за здравството за Ромите, и ако постои копија од неа?

Барање | Одговор на барање

Случај 13

Колку средства од Буџетот на РМ се потрошени за кампањата „Надмудри го ракот – биди умна жена“, од која ставка на Буџетот е платена, како и детален приказ (финансиски план) во кои медиуми одеше кампањата и цена на чинење по медиум одделно?

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Одговор на барање