2011

Случај 26

За колку дена во просек Комисијата за одлучување по прекршок постапувала по добиените барања за поведување прекршочна постапка на ниво на Република Македонија (бараната информација треба да се однесува за 2009, 2010 и првото полугодие за 2011 година)?

Барање | Одговор на барање

Случај 25

За колку прекршочни постапки настапила застареност пред и по формирањето на Комисијата за одлучување по прекршок на ниво на Република Македонија (бараната информација треба да се однесува за 2007, 2008, 2009, 2010 и првото полугодие за 2011 година)?

Барање | Одговор на барање

Случај 24

Колку од одлуките за прекршок на ниво на Република Македонија се извршени во рамките на секоја Комисија за одлучување по прекршок при Агенцијата (бараната информација треба да се однесува за 2009, 2010 и првото полугодие за 2011 година)?

Барање | Одговор на барање

Случај 23

Колку предмети се решени од страна на Управниот суд на Република Македонија во однос на поднесените тужби за поведување на управен спор (бараната информација треба да се однесува за 2009, 2010 и првото полугодие за 2011 година)?

Барање | Одговор на барање

Случај 22

За колку од донесените одлуки за прекршок на ниво на Република Македонија е поднесена тужба за поведување на управен спор од страна на лицата (физички и правни) на кои им била изречена санкцијата (бараната информација треба да се однесува за 2009, 2010 и првото полугодие за 2011 година)?

Барање | Одговор на барање