Breadcrumbs

Подрачно одделение - Кичево

Случај 02

Колку изнесува бројот на вработени во Вашето подрачно одделение кои се дипломирани правници и колку од нив имаат положено правосуден испит?

Известување | Жалба | Решение на Комисијата | Одговор на барање

Случај 01

Колку изнесува бројот на вработени во Вашето подрачно одделение кои се дипломирани правници и колку од нив имаат положено правосуден испит?

Барање | Известување | Жалба | Решение на Комисијата | Одговор на барање