2010

Случај 10

Колку од одлуките за прекршок на ниво на РМ се извршени (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Одговор на барање

Случај 09

Која е највисоката глоба за прекршочна санкција изречена од страна на Комисијата за одлучување по прекршоци (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Одговор на барање

Случај 08

Колку барања за поведување на прекршочна постапка се доставени до надлежните судови и врз основа на кои закони со кои се предвидени прекршоците се доставени барањата (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Одговор на барање

Случај 07

За колку од донесените одлуки за прекршок е поднесена тужба од страна на лицата на кои им била изречена санкцијата (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Одговор на барање

Случај 06

Колку постапки се завршени преку постапка на посредување и во рамките на која Комисијата за одлучување по прекршоци (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Одговор на барање