2010

Случај 10

Колку од одлуките за прекршок на ниво на РМ се извршени (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Барање | Одговор на барање

Случај 09

Која е највисоката глоба за прекршочна санкција изречена од страна на Комисијата за одлучување по прекршоци (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Барање | Одговор на барање

Случај 08

Колку барања за поведување на прекршочна постапка се доставени до надлежните судови и врз основа на кои закони со кои се предвидени прекршоците се доставени барањата (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Барање | Одговор на барање

Случај 07

Дали и кога е формирана комисија за одлучување по прекршоци?

Барање | Одговор на барање

Случај 06

Врз основа на кој закон/и има надлежност да постапува Комисијата за одлучување по прекршоци формирана во рамки на Царинската управа?

Барање | Одговор на барање