2011

Случај 02

Фотокопија од Годишниот финансиски извештај за 2010, согласно член 27 и член 27-а од Законот за финансирање на политичките партии и број на Службен весник на РМ во кој истиот е објавен согласно став 2 од член 27-а од Законот за финансирање на политичките партии.

Барање | Жалба | Решение на Комисијата | Тужба | Пресуда | Жалба

Случај 01

Фотокопија од првиот квартален извештај за 2011, согласно член 25 од Законот за финансирање на политичките партии, доставено до Министерството за финансии, Управа за јавни приходи и Државниот завод за ревизија.

Барање | Жалба | Решение на Комисијата | Тужба | Пресуда | Жалба