2011

Случај 02

Фотокопија од Годишниот финансиски извештај за 2010, согласно член 27 и член 27-а од Законот за финансирање на политичките партии и број на Службен весник на РМ во кој истиот е објавен согласно став 2 од член 27-а од Законот за финансирање на политичките партии.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Тужба | Пресуда на Управен суд | Жалба | Пресуда на Виш Управен суд

Случај 01

Фотокопија од првиот квартален извештај за 2011, согласно член 25 од Законот за финансирање на политичките партии, доставено до Министерството за финансии, Управа за јавни приходи и Државниот завод за ревизија.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Тужба | Пресуда | Жалба | Пресуда на Виш Управен суд