Breadcrumbs

2010

Случај 02

Фотокопија од трите квартални извештаи за 2010 година, согласно член 25 од Законот за финансирање на политичките партии, доставени до Министерството за финансии, Државниот завод за ревизија, Управата за јавни приходи.

Жалба | Решение на Комисијата | Решение на Комисијата | Решение на Комисијата | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање

Случај 01

Фотокопија од Годишниот финансиски извештај за 2009, согласно член 27 и член 27-а од Законот за финансирање на политичките партии. И број на Службен весник на Република Македонија во кој е објавен согласно став 2 од член 27-а од Законот за финансирање на политичките партии.

Барање | Жалба | Решение на Комисијата | Одговор на барање