2011

Случај 01

Фотокопија од последниот квартален извештај (октомври-декември) за 2010 година на политичката партија согласно член 25 од Законот за финансирање на политичките партии (Сл.весник бр.76/04, 86/08, 161/08 и 96/09). И фотокопија од објавата во дневниот весник на регистарот на донации согласно член 17ст.3 од Законот за финансирање на политичките партии.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Тужба | Пресуда | Жалба | Пресуда