2011

Случај 03

Фотокопија од Годишниот финансиски извештај за 2010, согласно член 27 и член 27-а од Законот за финансирање на политичките партии и број на Службен весник на РМ во кој истиот е објавен согласно став 2 од член 27-а од Законот за финансирање на политичките партии.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Тужба | Пресуда на Управен суд | Жалба

Случај 02

Фотокопија од првиот квартален извештај за 2011, согласно член 25 од Законот за финансирање на политичките партии, доставено до Министерството за финансии, Управа за јавни приходи и Државниот завод за ревизија.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Тужба | Пресуда

Случај 01

Фотокопија од последниот квартален извештај (октомври-декември) за 2010 година на политичката партија согласно член 25 од Законот за финансирање на политичките партии (Сл.весник бр.76/04, 86/08, 161/08 и 96/09). И фотокопија од објавата во дневниот весник на регистарот на донации согласно член 17ст.3 од Законот за финансирање на политичките партии.

Барање | Одговор на барање