Breadcrumbs

2011

Случај 02

Фотокопија од вкупниот финансиски извештај за изборната кампања, за изборите на 5 јуни 2011, согласно член 85 од Изборниот законик.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Тужба

Случај 01

Фотокопија од последниот квартален извештај (октомври-декември) за 2010 година на политичката партија согласно член 25 од Законот за финансирање на политичките партии (Сл.весник бр.76/04, 86/08, 161/08 и 96/09). И фотокопија од објавата во дневниот весник на регистарот на донации согласно член 17ст.3 од Законот за финансирање на политичките партии.

Барање | Одговор на барање