Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Број на покренати обвинителни кати поради смрт или тешка телесна повреда од страна на државни службеници и број на спроведени истраги кои завршиле без спроведување на обвинителен акт.

Жалба | Одовор | Доставување списи | Одговор

Жалба

Со оглед на фактот што Агенцијата за вработување на РМ, во случајов имател на дадената информација не донела формално решение во законски предвидениот рок од 30 дена, согласно член 20 став 4 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер се смета дека барањето на барателот на информацијата е одбиено по што истиот има право да поднесе жалба.

Одговор

Ве известуваме дека бараните информации може да ги најдете во Извештајот за работа на Јавните обвинители, кој е објавен на веб страната на Јавното обвинителство www.jorm.org.mk

Доставување на списи

Во прилог на овој допис на ваше надлежно постапување ви го доставуваме предметот РО.бр.156/07.

Одговор I

Ве известуваме дека Јавното обвинителство на Република Македонија нема изготвено, ниту располага со таква посебна информација, заради што и не може да ги достави бараните информации.