Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

Број на поднесени кривични пријави против овластени службени лица во 2006 година.

Одговор | Доставување списи | Жалба

Одговор

Ве известуваме дека бараната година се поднесени 26 кривични пријави.

Доставување на списи

Во прилог на овој допис на ваше надлежно постаппување ви го доставуваме предметот РО.бр.132/07.

Жалба

Поради молчење на администрација