Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

Дали е донесена одлука за избор на најповолна понуда за постапката за јавна набавка на Клеточен сепаратор на крв (22/2008), кој економски оператор е избран како најповолен и која е вредноста на склучениот договор?

Колку денови поминале од отворањето на понудите до донесувањето на одлуката за избор на најповолен понудувач?

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање