Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

Дали е донесена одлука за набавка на изградба на источна и западна трибина на Градски стадион- Скопје (48/2008), кој економски оператор е избран како најповолен и кој е вредноста на склучениот договор?

Колку денови поминале од отворањето на понудите до донесувањето на одлуката за избор на најповолен понудувач

Барање