Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Против колку од решенијата донесени од Комисијата е поведен управен спор? Колку од решенијата се поништени и по колку од нив се донесени решенија (позитивни и негативни)?

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање

До Државната комисија за жалби по јавни набавки во периодот од нејзиното конситуирање и почеток со работа на 26.11.2008 година до 31.03.2009 година пристигнати се 25 барања од Управен суд на Република Македонија за доставување на одговор за тужба заради поведен управен спор против конечни решенија на Државната комисија.