Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

Колку жалби се поднесени до комисијата од нејзиното основање до 30.04.2009г? Процентуално колку од нив се позитивно одлучени а колку одбиени и отфрлени?

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање

Во прилог на овој одговор Ви го доставуваме Извештајот со бројот на пристигнати и решени жалби за бараниот период.