Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

 

Копија од сите договори склучени помеѓу вашата Општина и невладините организации за финансирање на проекти од Буџетот на општината за 2013 година, вклучително и копија од општинските одлуки за доделување на средствата поединечно по невладина организација.

Барање | Одговор | Прилог на одговорот