Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Копија од сите договори склучени помеѓу Општина Битола и невладините организации за финансирање на проекти од Буџетот на Општина Битола за 2012 година.

Барање | Жалба | Дополнување на жалба | Известување Известување 2Известување 3 

 

Жалба

Се уважува жалбата на Фондација отворено општество – Македонија. И се задолжува Општина Битола како имател на информацијата, најдоцна во рок код 15 дена од приемот на решението да ја достави бараната информација до барателот во форма наведена во барањето.

Дополнување на жалба

Известување

Во прилог се достуавува одговорот на Секторот за финансиски прашања во Општина Битола.

Известување 2

Документацијата склучен договор не претставува информација, туку писмен документ за воспоставени деловни односи помеѓу два партнери. Информацијата на кој му е платено и во колкав износ во 2012 година веќе ви е доставено.

Известување 3

Во прилог е одговорот на раководителот на Сектор за финансиски прашања на Општина Битола.