Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

Листа на невладини организации кои имаат добиено средства од Буџетот на општина Битола во 2012 година, поединечно по организација и износ (сума), како и копија од одлуките.

Барање | Известување | Одговор | Прилог

Известување

Во прилог се достуавува одговорот на Секторот за финансиски прашања во Општина Битола.

Одговор

Во прилог се доставува листа на доделени средства на Здруженија на граѓани во периодот од 01.01 до 31.12.2012 година