Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

Колку постапки се поведени врз основа на член 392 став 7 (повторување на постапката во корист на осудениот со одлука на Европскиот суд за човекови права е утврдена повреда на човековите права и слободи) од воведувањето на оваа основа во Законот за кривичната постапка до моментот на прием на ова барање и на кои случаи се однесуваат постапки (име и презиме на осудениот или број на предмет во Европскиот суд за човекови права) и во која фаза е постапката (конечна пресуда, жалба пред апелационен суд, жалба пред Врховен суд и др.)

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање

Ве известуваме дека по овие основи немало повторување на постапката пред Основниот суд во Штип.