Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 03

Копија од сите дописи на општината кои се доставени до Собранието на РМ и одговорите на доставените дописи, од моментот на изборот на актуелниот состав на Советот на општината и на градоначалникот до моментот на добивањето на ова барање

Жалба | Одговор | Извештај | Иницијатива | Одговор на иницијатива | Одговор на иницијатива (2) | Заклучок

Жалба

Поради неовозможување пристап до информација – молчење на администрација

Одговор

По однос на третото барање Ви доставуваме 2 барања и одговори во фотокопија кои сме ги доставиле до собранието на РМ

Извештај

До претседателот на собранието на РМ

Заклучок