Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Кои пратеници од досегашниот состав на Собранието на РМ и колку средби одрале со граѓаните на вашата општина?

Жалба | Одговор |Извештај | Иницијатива | Одговор на иницијатива | Одговор на иницијатива (2) | Решение на Комисијата

Жалба

Поради неовоможување пристап до информација – молчење на администрација

Одговор

На второто барање ви одговорив во претходната точка дека никој не користи просторија за средба со граѓаните, а колку онака преку активности на политичките партии одржале средби со граѓаните, ние како општинска администрација не водиме евиденција

Извештај

До претседателот на собранието на РМ