Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

На кои пратеници од досегашниот состав на Собранието на РМ од изборната единица на вашата општина им е обезбедена просторија за контакт со граѓаните и каде се наоѓа определената просторија?

Барање | Жалба | Одговор | Иницијатива | Одговор на иницијатива | Одговор на иницијатива (2) | Заклучок

Жалба

Поради неовозможување пристап до информација – молчење на администрација

Одговор

Во врска барањето на кои пратеници од сегашниот состав имаме обезбедено просторија за контакт со граѓаните, ве известуваме дека од сегашниот состав ниту еден од пратениците не истакнал барање до општината за да му обезбедиме просторија. Во минатиот состав на Собранието имаше таков пратеник од нашата изборна единица кој остваруваше средби со граѓаните и имавме обезбедено просторија, додека во сегашниот состав никој од пратниците не ја користи таа просторија.