Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Кои пратеници од сегашниот состав на Собранието на РМ и колку средби одржале со граѓаните на вашата општина?

Жалба | Одговор | Заклучок

Жалба

Поради неовозожување пристап до информација

Одговор на барање