Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 05

Вкупен број на решени претставки во 2011 година и поединечно по области

Жалба | Одговор на барање | Заклучок

Жалба

ПОРАДИ: Молчење на администрација – недоставување на информација во врска со поднесено барање од 02.05.2012 година до Комисијата за заштита од дискриминација. Комисијата не постапила по горенаведеното барање согласно одредбите на чл. 21 од Законот за слободен пристап до информации, односно во законски предвидениот рок од 30 дена на барателот не му ја доставил потребната информација.

Одговор на барање

Заклучок

Се запира постапката по Жалбата поради тоа што на барателот му е доставена бараната информација