Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 04

Вкупен број на претставки пристигнати во комисијата во текот на 2011 година по области

Барање | Жалба | Одговор на барање | Заклучок

Жалба

ПОРАДИ: Молчење на администрација – недоставување на информација во врска со поднесено барање од 02.05.2012 година до Комисијата за заштита од дискриминација. Комисијата не постапила по горенаведеното барање согласно одредбите на чл. 21 од Законот за слободен пристап до информации, односно во законски предвидениот рок од 30 дена на барателот не му ја доставил потребната информација.

Одговор на барање

Одговор на Ваше барање за пристап до информации од јавен карактер, во Комисијата за заштита од дискриминација во текот на 2011 година пристигнале 60 претставки, поделени по области:

-          Работа и работни односи, 29 претставки

-          Социјална сигурност, вклучувајќи го и подрачјето на социјална заштита, пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и здравствена заштита, 12 претставки

-          Правосудство и управа, 8 претставки

-          Образование, наука и спорт, претставки

-          Пристап до добра и услуги, 4 претставки

-          Други области, 3 претставки

-          Јавно информирање и медиуми, 2 претставки

-          Домување, 0 претставки

-          Членување и дејствување во синдикати, политички партии, здруженија на граѓани и фондации или други организации засновани на членство, 0 претставки

-          Култура, 0 претставки.

 

Заклучок

Се запира постапката по Жалба изјавена од Фондацијата Институт отворено општество – Македонија, поради тоа што на барателот му е доставена бараната информација.

 

Одговор на барање