Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

Дали веб страната на судот е функционална и дали се објавуваат одлуките во рок од два дена од нивното донесување. Дали постои можност странка да поднесе барање за добивање на примерок од судската одлука и истата да му биде доставена по електронски пат во рок од 24 часа без надоместок. Дали функционира електронската достава и тонското снимање на рочиште согласно важечките одредби на ЗПП?

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање