Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 26

Во колку случаеви не биле доставени списи од страна на тужениот во роковите предвидени со Законот во текот на 2009 и 2010 година.

Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Известување

Достава на потврда за прием, службена белешка и одговор на барање

Во прилог на ова писмо Ви доставуваме Потврда за прием на барање 03-33/1 од 26.05.2011 година, Службена белешка бр. 03-33/2 од 26.05.2011 година и Известување   бр. 03-33/4 од 24.06.2011 година.

Службена белешка

Постапување по барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-33/1 од 26.05.2011 година.

На ден 26.05.2011 година, во Управниот суд е примено писмено барање за пристап до информации од јавен карактер, поднесено од барател Фондација отворено општество - Македонија, Скопје, заведено под бр. 03-33/1 на ден 26.05.2011 година.

Известување

АКМИС апликацијата за автоматско управување со судските предмети во Управниот суд, во овој момент, нема опција за пребарување на податоци во базата на податоци во АКМИС системот заради добивање на вараната информација, а Судот не води друга евиденција односно не располага со друга база на податоци од која може да се генерира бараната инфорација, Освен наведеното, а имајќи го во предвид значителниот прилив на предмети по кои постапува судот, поради тоа што објективно неможно рачно да се преваруваат бараните податоци, со разгледување на сите предмети од кои дел се испратени во Врховнот суд на Република Македонија за постапување по истите во жалбената постапка, Ве упатуваме на можноста бараните инфорамции да ги пребарувате на Веб страницата на Управниот суд www.usskopje.mk, на линкот СУДСКА ПРАКСА- Одлуки на Управниот суд Скопје, каде се објавени сите одлуки на Управниот суд, како и други инфорамции за работата на Управниот суд.