Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 25

Број на поднесени предлози за заштита поради незаконито дејствие и одлуки по нив ( уважени и одбиени) во текот на 2009 и 2010 година.

Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Одговор

 

Достава на потврда за прием, службена белешка и одговор на барање

Во прилог на ова писмо Ви доставуваме Потврда за прием на барање 03-32/1 од 26.05.2011 година, Службена белешка бр. 03-32/2 од 26.05.2011 година и Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-32/4 од 15. 06.2011 година.

Службена белешка

Постапување по барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-32/1 од 26.05.2011 година.

На ден 26.05.2011 година, во Управниот суд е примено писмено барање за пристап до информации од јавен карактер, поднесено од барател Фондација отворено општество - Македонија, Скопје, заведено под бр. 03-32/1 на ден 26.05.2011 година.

Одговор по барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-32/1 од 26.05.2011 година

Во текот на 2009 и 2010 година во Управниот суд поднесени се вкупно 15 барања за заштита поради незаконито дејствие, од кои во текот на истиот период 10 барања се одбиени, 3 се отфрлени, 1 е уважено и 1 барање е делумно уважено.