Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 10

Колку од одлуките за прекршок на ниво на РМ се извршени (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање

Во периодот од 30.01.2008 година до 01.10.2010 година Комисијата за одлучување по прекршок нема изречено прекршочна санкција – глоба, поради што и немало таква одлука за извршување.