Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 09

Која е највисоката глоба за прекршочна санкција изречена од страна на Комисијата за одлучување по прекршоци (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање

Во периодот од 30.01.2008 година до 01.10.2010 година Комисијата за одлучување по прекршок нема изречено прекршочна санкција – глоба.